Paginacija

Analiza autobusnog prijevoza između gradova Zagreba i Velike Gorice
Analiza autobusnog prijevoza između gradova Zagreba i Velike Gorice
Ivan Miličević
Ovaj rad temelji se na prometno-tehničkoj analizi autobusnih linija koje povezuju Grad Zagreb i Grad Veliku Goricu. Napravljena je detaljna analizira linija 268 i 330 u kojoj su obrađeni prostorni obuhvati linija, statički i dinamički elementi, metodologija prikuplja-nja i obrade podataka te analiza prometne ponude i potražnje. Također je napravljena analiza linije 310 za koju je predložena izmjena trase u svrhu boljeg povezivanja naselja Velika Mlaka sa javnim gradskim prijevozom....
Analiza automatiziranih sustava za skladištenje i izuzimanje
Analiza automatiziranih sustava za skladištenje i izuzimanje
Ante Marin
U ovom radu je dan kratki osvrt na temeljne pojmove vezane uz skladištenje, te osnovne podjele skladištenja kao što su: vrsta robe, vlasništvo, način gradnje, mehanizacija i automatizacija. Nadalje u radu su obrađeni modeli i vrste automatiziranih sustava skladištenja (AS/RS). Veća pozornost pridana je automatiziranim visokoregalnim skladištima (unit-load) kakva su navedena u primjerima iz prakse. Prije samih primjera iz prakse navedene su prednosti i mane automatiziranih sustava za...
Analiza automatiziranih sustava za skladištenje i izuzimanje
Analiza automatiziranih sustava za skladištenje i izuzimanje
Ivan Jurić
Suvremena logistika traži razna riješenja kako poboljšati skladišne operacije a samim time i opskrbni lanac. Automatizirani sustavi za pohranu i izuzimanje daju vrlo dobre rezultate u usporedbi sa konvencionalnim skladištima koja koriste viličare. Kroz automatizaciju u skladišnom poslovanju postiže se bolje efektivno iskorištenje manipulacijskih uređaja i prostora skladišta. Iznimno su poželjni na lokacijama sa ograničenom površinom i u uvjetima sniženih temperatura u...
Analiza biciklističke infrastrukture na području Novog Zagreba
Analiza biciklističke infrastrukture na području Novog Zagreba
Violeta Didović
U radu je uvodno opisana biciklistička infrastruktura koja obuhvaća biciklističku stazu, traku, horizontalnu i vertikalnu signalizaciju te su navedene prednosti i nedostaci korištenja bicikla kao ekološki prihvatljivog prijevoznog sredstva. Analizirano je postojeće stanje biciklističke infrastrukture na području Novog Zagreba kao i prijedlozi rješenja za unaprjeđenje biciklističke infrastrukture. Izvršeno je prikupljanje i obrada podataka na temelju anketnog istraživanja...
Analiza biciklističkog prometa na području Grada Velike Gorice
Analiza biciklističkog prometa na području Grada Velike Gorice
Petar Lebo
Građani Velike Gorice prate trend razvijenih europskih gradova i sve više prometuju biciklom. Najčešće u rekreativne svrhe bicikliraju na 40 kilometara izgrađene biciklističke staze na području grada. Osnovni problem biciklističke infrastrukture u Velikoj Gorici je necjelovitost biciklističke mreže, osobito onih dijelova koji povezuju centar grada s okolnim naseljima. U okviru završnog rada provedeno je istraživanje na prigodnom uzorku od 257 ispitanika s područja Grada Velike...
Analiza biciklističkog prometa u Gradu Zagrebu
Analiza biciklističkog prometa u Gradu Zagrebu
Ivan Nemet
U radu će se uvodno opisati povijesni razvoj biciklističkog prometa, zakonski okvir te će se navesti prednosti korištenja bicikla i uloga biciklističkog prometa kao dijela održivog i ekološki prihvatljivog prometnog sustava. Analizirat će se stanje sigurnosti biciklističkog prometa i biciklističke infrastrukture u Gradu Zagrebu. Izvršit će se anketno istraživanje korisnika koji koriste bicikl kao prijevozno sredstvo te terensko istraživanje odnosno, brojenje biciklističkog...
Analiza brodskih propulzijskih sustava
Analiza brodskih propulzijskih sustava
Mario Gotić
Pomorskim prometom, kao transportnom prometnom granom, preveze se najveća količina robe, koja zbog svojih karakteristika nudi najnižu cijenu prijevoza po jedinici tereta. U skladu s time godinama su unaprjeđivani kapaciteti trgovačkih brodova što je dovelo do povećanja samih brodova, a shodno tome i njihovih pogonskih postrojenja. Najčešće pogonske jedinice današnjih brodova su dizel motori. Zbog svojih dimenzija te karakteristika goriva koje upotrebljavaju ekološki su...
Analiza brojača signalnih grupa ciklusa semafora na raskrižju ulica Zagrebačka - Vukovarska - Toplička u Turčinu u funkciji sigurnosti prometa
Analiza brojača signalnih grupa ciklusa semafora na raskrižju ulica Zagrebačka - Vukovarska - Toplička u Turčinu u funkciji sigurnosti prometa
Bruno Lulić
Analiza prometnog opterećenja pojedine dionice ceste ili raskrižja osnova je planiranja, izgradnje ili rekonstrukciju postojećih cesta, cestovnih objekata i cestovne infrastrukture. Protok i gustoća prometnog toka utjecajan je element i na primjenu regulacijskih rješenje pojedinih privoza na raskrižjima. Regulacijsko rješenje koje sudionicima u prometu omogućava informaciju o trajanju vremena pojedine signalne grupe za čekanje na promjenu faze, uz semaforska svjetla postavljaju se...
Analiza brojača signalnih grupa ciklusa semafora na raskrižju ulice Vilka Novaka i D 510 u gradu Varaždinu u funkciji sigurnosti prometa.
Analiza brojača signalnih grupa ciklusa semafora na raskrižju ulice Vilka Novaka i D 510 u gradu Varaždinu u funkciji sigurnosti prometa.
Josip Brletić
Za upravljanje prometom u svrhu ujednačavanja propusne moći, jednolike raspodjele vremena prolaska vozila u odnosu na količinu prometa pojedinih privoza i smanjenja broja kolizionih točaka na raskrižjima, upotrebljavaju se semafori. Međutim dužinom trajanja ciklusa i faza te intervala pojedinog signala može i negativno utjecati na sigurnost prometa na raskrižju u smislu povećanja brzine kretanja i ulaska/prolaska vozača u raskrižje u vremenu kada se interval zelenog svjetla...
Analiza cargo terminala u zračnom prometu
Analiza cargo terminala u zračnom prometu
Domagoj Mićić
Zračni cargo prijevoz u posljednjih nekoliko desetljeća bilježi znatan porast. U tomu važnu ulogu imaju cargo terminali koji su zaduženi za prijam i distribuciju tereta iz zračnih luka. Rad se bavi analizom cargo terminala u zračnom prometu. Posebna se pažnja pridaje analizi cargo terminala SuperTerminal1 iz Hong Kongške zračne luke.
Analiza carinskih prekršaja
Analiza carinskih prekršaja
Vedrana Višnjić
Iako špedicija u doslovnom prijevodu znači „odriješiti“ u praksi se prevodi kao „otpremiti“ ili „otposlati“. Tako špediter koji može biti fizička ili pravna osoba obavlja poslove organizacije prijevoza robe, carinskog zastupanja prilikom uvoza odnosno izvoza robe. Carina u svom općem značenju obuhvaća vrstu poreza ili naknade za uvoz ili izvoz robe iz inozemstva te način očuvanja domaće proizvodnje i dobara od stranih konkurencija. Carinskim zakonom uređuju se...
Analiza cestovne infrastrukture u funkcionalnoj prometnoj regiji Središnja Hrvatska
Analiza cestovne infrastrukture u funkcionalnoj prometnoj regiji Središnja Hrvatska
Marijana Švagelj
Strategijom prometnog razvoja Republike Hrvatske uvodi se obveza prometnog planiranja na sasvim novim osnovama. Prometna infrastruktura treba podržavati uravnoteženi regionalni razvoj i međusobno nadopunjavanje ruralnih i urbanih područja . Potrebno je razvijati integrirani pristup i omogućiti mobilnost i jednaku dostupnost u svim područjima čime se stvaraju uvjeti za gospodarski razvoj.Prednost treba dati funkcionalnim regijama, a razvojne procese analizirati neovisno o...

Paginacija