Paginacija

Analiza elektronskih sustava za ubrizgavanje goriva
Analiza elektronskih sustava za ubrizgavanje goriva
Ivan Josipović
U završnom radu napravljena je analiza elektronske sustave za ubrizgavanje goriva kod Diesel motora. Pojašnjen je princip rada Diesel motora te opisana ulogu sustava za ubrizgavanje goriva u završnom radu. Pojašnjene su vrste sustava za ubrizgavanje goriva s posebnim osvrtima na elektronsku kontrolu sustava za ubrizgavanje. Kod elektronskog ubrizgavanja regulirana je razdjela pumpe s aksijalnim klipovima te opisane visokotlačne pumpe s potisnim radijalnim klipom, osim ove dvije vrste...
Analiza elemenata izgradnje RTC-a
Analiza elemenata izgradnje RTC-a
Tereza Lasić
Robno transportni centri predstavljaju najveći stupanj integracije logističkih aktivnosti, logističkih sustava te korisnika i nositelja logističkih usluga. Prilikom planiranja robno transportnog centra (RTC-a) potrebno je napraviti detaljnu analizu elemenata koji utječu na izgradnju, a nakon toga i na samu eksploataciju njegovoga rada. U ovom radu teorijski se objašnjavaju elementi robno transportnog centra. U te elemente ulaze lokacija, površine namjenjene za rad RTC-a, kapacitet,...
Analiza elemenata za ocjenu indeksa logističkih performansi
Analiza elemenata za ocjenu indeksa logističkih performansi
Kruno Jakšić
Indeks logističkih performansi (LPI) proračunat od strane Svjetske banke (eng.„World Bank“) pokazatelj je kvalitete logističkog okruženja zemlje u kojoj logistički operateri djeluju. Svjetska banka podatke o kvaliteti logističkog okruženja prikuplja putem anketnog istraživanja među logističkim operaterima. LPI je pokazatelj kojim se prikazuje izvedba logističkog sektora kombinirajući temeljne podatke od šest komponenti logističke izvedbe u jedan pokazatelj. U anketi se...
Analiza elemenata za odabir voznog parka logističkog operatera
Analiza elemenata za odabir voznog parka logističkog operatera
Frane Adžić
Tvrtke ili klijenti za pružanje logističkih usluga koriste logističke operatere. Logistički operater je čimbenik koji uspješno dizajnira i optimizira logističku mrežu koja je sve više integrirana u nacionalni, regionalni i globalni gospodarski sustav. Razvojem logistike usporedno su se razvijali i koncepti logističkih operatera od 1PL (koji se koristio prije pola stoljeća) do 5PL, koji je najsuvremeniji i najsloženiji logistički operater. Očekuje se nastavak ubrzanog razvoja...
Analiza elementa za ocjenu kvalitete logističke usluge
Analiza elementa za ocjenu kvalitete logističke usluge
Bojan Koprivnjak
Usluge predstavljaju skup radnji grupe ili pojedinaca koje su usmjerene na zadovoljavanje potreba korisnika. Kako bi se postigla kvaliteta proizvoda ili usluge ona mora biti određena svojstvima i obilježjima koje treba zadovoljiti, a koje su propisane standardom. Sama bit kvalitetne logističke usluge je neprestano ulaganje u ljudske i tehničke potencijale bez kojih nema daljnjeg napretka. Metode FMEA, QFD i Šest sigma su usmjerene na kontinuirani razvoj i poboljšavanje načina...
Analiza ergonomskih čimbenika pilotske kabine
Analiza ergonomskih čimbenika pilotske kabine
Marko Molnar
Čimbenici iz grupe ''ljudskog faktora'' predmetom su istraživanja u zrakoplovnoj industriji jer čovjek nije sposoban pravilno percipirati dinamički radni okoliš pilotske kabine, odnosno ograničen je utjecajem umora i svojom sposobnošću koja se odnosi na senzorne i percepcijske kognitivne procese. Navedeno definira područje rada pilota u sustavu čovjek-stroj-okoliš u kojemu je moguće odrediti utjecajne čimbenike kao što su stres ili radno opterećenje, a koji mogu utjecati na...
Analiza europskog tržišta zračnog prometa obzirom na poslovni model zračnog prijevoznika
Analiza europskog tržišta zračnog prometa obzirom na poslovni model zračnog prijevoznika
Doris Trlin
Industrija zračnog prometa raste velikom brzinom kako u svijetu tako i na području Europe. Nakon liberalizacije tržišta zračni promet se izrazito mijenja što najviše utječe na zračne prijevoznike i njihov način poslovanja. Shodno drastičnim promjenama i stvaranju jedinstvenog tržišta Europske unije, na tržištu zračnog prometa, mogu se razlikovati različiti modeli poslovanja koji se svojim karakteristikama pokušavaju u što većoj mjeri prilagoditi putnicima. Na tržištu...
Analiza financijske isplativosti samostalnog održavanja voznog parka
Analiza financijske isplativosti samostalnog održavanja voznog parka
Ivan Strunjak
U današnjim uvjetima poslovanja, gdje vodstvo voznog parka treba obratiti veliku pozornost na zahtjeve klijenata, ali i na utjecaj konkurencije, iznimno je teško upravljati voznim parkom. No, odabirom kvalitetnog vodstva, konstantnim educiranjem zaposlenih te razvojem novih tehnologija, troškovi upravljanja voznim parkom svode se na najmanju razinu i postižu se vrlo dobri rezultati u poslovanju voznog parka, kao i cjelokupne tvrtke. Veliku ulogu pri upravljanju voznim parkom ima i...
Analiza flote niskotarifnih zračnih prijevoznika
Analiza flote niskotarifnih zračnih prijevoznika
Filip Onić
U ovom završnom radu prikazana je povijest niskotarifnih zračnih prijevoznika, njihov razvoj te usporedba poslovnog modela sa tradicionalnim i charter prijevoznicima. Opisan je razvoj i poslovni model najvećih svjetskih niskotarifnih zračnih prijevoznika, te je ukazano na prednosti i nedostatke tog poslovnog modela. U završnom djelu rada analizirana je flota niskotarifnih zračnih prijevoznika te je napravljena usporedna analiza najzastupljenijih zrakoplova u njihovim flotama.
Analiza funkcija protokola transportnog sloja TCP/IP složaja
Analiza funkcija protokola transportnog sloja TCP/IP složaja
Jelena Perić
Transmission Control Protocol/ Internet Protocol složaj (TCP/IP) je skup Internet protokola koji je razvijen kao nadopuna Open System Interconnection referentnom modelu (OSI RM) i prikazuje kako dva različita sustava mogu komunicirati jedan sa drugim. U radu su prikazane funkcije i razlike između slojeva ranije navedenih modela. Ipak, u završnom radu naglasak je na protokolima transportnog sloja TCP/IP složaja. Transportni sloj zadužen je za siguran i pouzdan prijenos podataka od...
Analiza funkcija slojeva modela OSI i TCP/IP
Analiza funkcija slojeva modela OSI i TCP/IP
Marija Bebek
Modeli za prikaz računalnih mreža služe kako bi se na što jednostavniji način opisao rad računalnih mreža, najveći problem je nastao onda kada je bilo potrebno prikazati entitete koji putuju mrežom gdje dolazi do niza kompleksnih procesa koji su se morali raščlaniti kako bi se što lakše shvatili ti isti procesi. OSI i TCP/IP modeli su danas najkorišteniji modeli koji nude opis arhitekture računalnih mreža na apstraktan način, isti opisuju komunikacijske protokole, veze...
Analiza funkcije uličnih mjesta za parkiranje
Analiza funkcije uličnih mjesta za parkiranje
Edi Hukić
Tema ovog završnog rada je analiza uličnih mjesta za parkiranje. Provedena je analiza uličnih mjesta za parkiranje općenito te primjeri iz europskih gradova. Objašnjeni su načini postavljanja parkirnih mjesta ovisno o kutu parkiranja, u odnosu na rub prometnice te posebna mjesta za parkiranje. Na kraju rada na temelju provedene analize stanja uličnog parkiranja Grada Zagreba, ponuđena su rješenja problema vezana za parkiranje i predložene su mjere za glavni grad Republike Hrvatske...

Paginacija