Pages

"Networking as a Service" kao model računalstva u oblaku
"Networking as a Service" kao model računalstva u oblaku
Goran Vujnović
Računalstvo u oblaku (engl. Cloud computing) je oblik programskog okruženja koji kao svoju platformu koristi Internet. Ono omogućava da se aplikacije i dokumenti poslani iz bilo kojeg dijela svijeta pohrane i čuvaju na za to predviđenim poslužiteljima. Računalstvo u oblaku ima sljedeće glavne karakteristike: usluga na zahtjev, širok mrežni pristup, brza elastičnost, udruživanje resursa i odmjerena usluga. Gledajući s aspekta infrastrukture, oblaci se mogu podijeliti na: javne...
Adaptivno upravljanje izoliranim semaforiziranim raskrižjem primjenom neuronskih mreža
Adaptivno upravljanje izoliranim semaforiziranim raskrižjem primjenom neuronskih mreža
Mladen Miletić
Zbog sve većeg rasta prometne potražnje u gradskim sredinama dolazi do značajnog smanjenja razine uslužnosti mobilnosti u gradskim sredinama. Dio problema su i zastarjeli sustavi upravljanja semaforiziranim raskrižjem zasnovani na ustaljenim signalnim planovima. Razvojem sustava zasnovanih na umjetnoj inteligenciji moguće je riješiti neke od problema upravljanja semaforiziranim raskrižjem. Korištenjem umjetne neuronske mreže i algoritma ojačanog učenja moguće je izgraditi sustav...
Aerodinamička svojstva aeroprofila za povećanje brzine leta
Aerodinamička svojstva aeroprofila za povećanje brzine leta
Iris Žarković
Aeroprofil je oblik tijela koje će u strujanju oko njega stvarati uzgon uz relativno mali otpor. Kod povećane brzine leta dolazi do promjena kao što su udarni valovi, zvučna barijera, odvajanje strujnica i slom uzgona. Također dolazi do promjena na tlaku, uzgonu i otporu aeroprofila te dolazi do formiranja Machovih, kosih, odvojenih, povijenih te ekspanzijskih udarnih valova. Pri povećanim brzinama leta najčešće se upotrebljavaju zrakoplovi sa delta krilima, strelastim krilima te...
Aeroprofili i krila za nadzvučne i hiperzvučne brzine leta
Aeroprofili i krila za nadzvučne i hiperzvučne brzine leta
Tomislav Andrić
Aeroprofil je poprečni presjek krila, aerodinamički je oblikovana površina koja ostvaruje uzgon potreban za let. Uzgon je aerodinamička sila koja nastaje kao rezultat razlike tlakova na gornjaci i donjaci krila. Krilo se dobije nizanjem aeroprofila jedan do drugog, to je glavna površina na zrakoplovu koja stvara uzgon. Uporabom vrlo tankih superkritičnih aeroprofila, postiže se bolji koeficijent uzgona pri manjim brzinama u odnosu na oštre tanke aeroprofile, te se poboljšavaju...
Aktivnosti linijskog održavanja zrakoplova Airbus A320
Aktivnosti linijskog održavanja zrakoplova Airbus A320
Tanja Hrženjak
Zračni prijevoznici provode održavanje zrakoplova sukladno zrakoplovnim propisima s ciljem održavanja plovidbenosti zrakoplova. Postupci održavanja definirani su u programu održavanja koji izrađuje ovlaštena organizacija posebno za svaki tip zrakoplova. Aktivnosti održavanja zrakoplova koji se provode u organizaciji za održavanje mogu se podijeliti na linijsko i bazno održavanje. Linijsko održavanje sastoji se od manjih planiranih ili neplaniranih radova gdje zrakoplov ostaje u...
Akustička analiza buke helikoptera EC 135
Akustička analiza buke helikoptera EC 135
Toni Korać
Svakodnevna izloženost različitim oblicima buke naročito je izražena u zračnom prometu, čiji su dio i helikopteri. Bitna obilježja helikoptera jesu visoke razine unutarnje i vanjske buke te let na malim visinama u naseljenim područjima. Dugotrajna izloženost buci kod pilota ili putnika u kabini helikoptera kao i kod pasivnog promatrača u blizini helikoptera dovodi do znatnog narušavanja kvalitete komunikacije te oštećenja sluha. U ovom diplomskom radu prikazani su i analizirani...
Alociranje dostavnih vozila u transportnoj mreži primjenom matematičkog modela
Alociranje dostavnih vozila u transportnoj mreži primjenom matematičkog modela
Antonio Švehla
Donošenje kvalitetnih operativnih odluka, vezanih uz alociranje vozila u sustavima dostave robe, predstavlja preduvjet za učinkovit rad sustava. Logistički problemi koji se pritom pojavljuju mogu se svesti na probleme optimiranja, kakvi se efikasno rješavaju primjenom linearnog programiranja. Optimiranjem alokacije vozila u sustavu dostave i preuzimanja robe smanjuju se operativni troškovi, te se povećava razina usluge korisnicima. Za rješavanje problema alociranja dostavnih vozila i...
Alokacija vozila u mreži rent-a-car poslovnica primjenom matematičkog modela
Alokacija vozila u mreži rent-a-car poslovnica primjenom matematičkog modela
Matej Marinčić
Zadovoljavanje potražnje pojedinih poslovnica rent-a-car-a predstavlja zahtjevan posao za čiju je organizaciju potreban veliki utrošak vremena koji se može reducirati primjenom matematičkoga modela. Cilj je postići optimum prilikom zadovoljavanja potražnje koji se u ovom radu odnosi na minimalne udaljenosti na koje se vozila transferiraju, udaljenosti su izražene u kilometrima te su isti osnovica za troškove. Optimizacija se postiže primjenom matematičkoga modela te su napravljene...
Analitički prikaz modela upravljanja zalihama
Analitički prikaz modela upravljanja zalihama
Nikolina Koprivičanec
Za postizanje optimalnog upravljanja zalihama poduzeća potrebno je ocijeniti mnogobrojne analize. Izrada istih analiza je nemoguća bez nekog oblika informacija, odnosno podataka, koje se s obzirom na pojam zaliha odnose na modele planiranja potreba za materijalom, planiranja resursa proizvodnje, te planiranje distribucijskih potreba. Imajući u vidu razvoj tehnologija, tako su se razvijali i modeli upravljanja zalihama koji danas postižu vrlo visoku kvalitetu kada se misli o samom...
Analitički prikaz vrsta troškova zaliha
Analitički prikaz vrsta troškova zaliha
Ana Marija Veselčić
U ovom završnom radu prikazane su vrste troškova zaliha i izračun troškova zaliha. Nakon uvoda u kojem je prikazana svrha rada, drugo poglavlje odnosi se na opis zalihe, njihovu podjelu te formule za izračun. U tredem poglavlju su prikazane vrste troškova zaliha zajedno s formulama. U četvrtom poglavlju prema podacima tvrtke "Stolarija Jelid" napravljen je proračun s ciljem prikaza ukupnih troškova držanja zaliha, ukupnih troškova nedostatka zaliha, te ukupnih troškova...
Analitičko određivanje potrebnih duljina za uzlijetanje aviona
Analitičko određivanje potrebnih duljina za uzlijetanje aviona
Stjepan Puljić
Uzlijetanje je manevar koji zavisi od određenih pretpostavki vezanih uz tehniku pilotiranja, karakterističnih veličina i vanjskih čimbenika. Analitičko određivanje potrebne duljine, bez obzira na upotrebu matematičkih modela, nije moguće odrediti velikom točnošću. Fokus rada će biti na karakterističnim veličinama i vanjskim čimbenicima, koji će biti navedeni i objašnjeni. Analizirane su različite analitičke metode za izračun potrebnih duljina za uzlijetanje aviona, te su...
Analiza  dokumentacije u prihvatu i otpremi tereta u zračnom prometu
Analiza dokumentacije u prihvatu i otpremi tereta u zračnom prometu
Antonela Medved
Prihvat i otprema tereta u zračnom prometu odvija se kroz tri faze; pripremnu, provedbenu te završnu fazu. Najkompleksnija faza je pripremna budući da se za teret mora osigurati kompletna dokumentacija bez koje teret ne može biti prihvaćen na prijevoz. Odgovornost za prikupljanje svih dokumenata potrebnih za prijevoz tereta sadržana je u odgovornosti pošiljatelja ili logističkog operatera koji je zadužen za organizaciju prijevoza. Dokumenti koji su potrebni za prijevoz pošiljke...

Pages