Pages

Model vrednovanja kriterija integracije željeznice u javni gradsko-prigradski promet
Model vrednovanja kriterija integracije željeznice u javni gradsko-prigradski promet
Saša Hirnig
Odluka o izgradnji tračničkih sustava proteklih desetljeća u mnogim gradovima bila je plod iracionalnog procesa odlučivanja, što je kasnije izazvalo brojne kritike izgrađenih sustava, pa i same orijentacije prema njihovoj intenzivnijoj uporabi zbog neispunjenih ciljeva izgradnje. U Republici Hrvatskoj također se planira intenzivnije uključivanje željeznice u javni gradsko-prigradski promet svih većih gradova te je nužno, kada je odluka već donesena, provjeriti i pokušati...
Model vrednovanja rezultata prognoza prijevozne  potražnje u cestovnom prometu
Model vrednovanja rezultata prognoza prijevozne potražnje u cestovnom prometu
Marijan Jakovljević
Prognoziranje prijevozne potražnje jedan je od osnovnih elemenata u procesu prometnoga planiranja. Ono je nužno kod odlučivanja u procesima izgradnje i rekonstrukcije prometne infrastrukture, kao i ispitivanja ekonomske i financijske isplativosti te održivosti infrastrukturnih projekata. Unatoč navedenim činjenicama o važnosti prognoza prijevozne potražnje, dosadašnja istraživanja pokazuju kako se pogreške u posljednjih 30 godina kreću u rasponu od 20% do 35%, s trendom...
Modeliranje kapaciteta integrirane željezničke infrastrukture za prijevoz opasnih tvari
Modeliranje kapaciteta integrirane željezničke infrastrukture za prijevoz opasnih tvari
Božica Radoš
Na najvažnijim prometnim koridorima infrastrukturne mreže u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu RH) istražit će se prometna potražnja u segmentu prijevoza opasnih tvari, uvažavajući potrebu transfera opasnih tvari između različitih prometnih podsustava. Na bazi provedene analize ustanovit će se sigurnosni i tehničko-tehnološki kriteriji za modeliranje integriranja kapaciteta željezničke infrastrukture za prijevoz opasnih tvari u RH. Svaki element željezničke infrastrukture...
Modeliranje kriterija usluga od javnog značaja u organizaciji željezničkoga putničkog prijevoza
Modeliranje kriterija usluga od javnog značaja u organizaciji željezničkoga putničkog prijevoza
Renato Humić
Ugovor o uslugama javnoga željezničkog prijevoza putnika (PSO ugovor) definira se i sklapa između putničkog prijevoznika i nadležnog ministarstva. PSO ugovor predstavlja optimalni način organizacije prijevoza kao jedinstvenog i unificiranoga prometnog modela. Uz određene pravne i ekonomske čimbenike, za sklapanje PSO ugovora potrebno je izraditi metodologiju pomoću koje je moguće modelirati kriterije prijevoznih usluga od javnog značaja, kojima se može unaprijediti poslovanje...
Određivanje dostupnosti univerzalne usluge u poštanskom sustavu primjenom kriterija prometne povezanosti
Određivanje dostupnosti univerzalne usluge u poštanskom sustavu primjenom kriterija prometne povezanosti
Katarina Mostarac
Univerzalna usluga u poštanskom sustavu omogućuje svakomu stanovniku pojedine države pristup osnovnom skupu poštanskih usluga prema jednakim uvjetima uz određenu razinu kakvoće usluge. Većina zemalja Europske Unije propisuje određene obveze, odnosno kriterije koje davatelji univerzalne usluge moraju ispunjavati vezano uz gustoću elemenata poštanske mreže. Kriteriji se razlikuju od zemlje do zemlje te ne postoji općeprihvaćen način za određivanje gustoće poštanske mreže. U...
Optimiranje udjela zračnih prijevoznika u kapacitetima zračne luke
Optimiranje udjela zračnih prijevoznika u kapacitetima zračne luke
Igor Štimac
Zračni promet jedan je od kapitalno intenzivnih industrija u svjetskom gospodarstvu. Promatrano iz šire perspektive okarakteriziran je kao najbrža i najsigurnija grana prometa za prijevoz ljudi i robe koja značajno pridonosi razvoju globalne ekonomije, političkoj stabilnosti i povećanju društvenih vrijednosti. Poslovna strategija svih dionika u zračnom prometu značajno se promijenila od njegova početka do 2016. godine. S aspekta prijevoznika razvili su se novi oblici poslovnih...
Optimizacija procesa upravljanja zračnom lukom s ciljem smanjenja kašnjenja zrakoplova
Optimizacija procesa upravljanja zračnom lukom s ciljem smanjenja kašnjenja zrakoplova
Matija Bračić
Odvijanje je operacija zrakoplova na zračnoj luci uvjetovano fizičkim kapacitetom različitih infrastrukturnih i operativnih elementa, operativnim sustavom upravljanja te prometnom potražnjom. Kašnjenja koja su prisutna u zračnoj luci različitih su uzroka i karaktera te izravno utječu na odvijanje operacija zrakoplova. Problem je posebno izražen u regionalnim zračnim lukama sa sezonskim karakterom, neodgovarajućim sustavom upravljanja te ograničenim kapacitetom pojedinoga...
Prognostički model cestovnih prometnih nesreća za urbana područja
Prognostički model cestovnih prometnih nesreća za urbana područja
Krunoslav Tepeš
Cestovne prometne nesreće, a posebice teži oblici (sa smrtnim posljedicama i težim ozljedama) na nacionalnom i međunarodnom planu predstavljaju ozbiljan socioekonomski i politički problem. Jedan od pristupa rješavanju toga problema jest razvoj pouzdanih prognostičkih modela CPN-a koji se temelje na atributima koji utječu na nesreće. Njihovom primjenom i kvantifikacijom ostvaruju se saznanja o čimbenicima sigurnosti i posljedicama različitih kategorija CPN-a. Pritom stručnjaci...
Razvoj pravičnoga tarifnoga modela u integriranom prijevozu putnika
Razvoj pravičnoga tarifnoga modela u integriranom prijevozu putnika
Denis Šipuš
Modeliranje tarifnih sustava u javnom prijevozu putnika predstavlja složen optimizacijski problem usklađivanja želja i potreba dionika koji su uključeni u sustav te mogućnosti sustava, posebice u integriranom prijevozu putnika. Analizom dosadašnjih istraživanja tarifnih sustava u integriranom prijevozu putnika uočava se nedostatak istraživanja tarifnih sustava s gledišta prometne marginaliziranosti i pravičnosti tarifnih modela. Prometna se marginaliziranost odnosi na prostor i...
Rješavanje problema usmjeravanja vozila hibridnim staničnim evolucijskim algoritmom
Rješavanje problema usmjeravanja vozila hibridnim staničnim evolucijskim algoritmom
Ante Galić
Problem usmjeravanja vozila (VRP) kompleksan je kombinatorički problem s kojim se svakodnevno susreću tvrtke koje obavljaju dostavu robe. Njegovim učinkovitim rješavanjem moguće je značajno smanjiti troškove dostave. Metaheurističkim metodama moguće je relativno brzo pronaći visoko kvalitetna rješenja. Stanični evolucijski algoritam metaheuristički je algoritam kod kojeg su jedinke iz populacije raspoređene unutar toroidalne mreže i mogu biti u interakciji samo sa obližnjim...
Sinteza upravljanja plovidbom u e-navigaciji
Sinteza upravljanja plovidbom u e-navigaciji
Rino Bošnjak
Učestali problem u pomorskom prometu jest smanjenje sigurnosti odvijanja plovidbe. Prisutno je više čimbenika koji u određenoj mjeri utječu na sigurnost broda, ljudi i imovine te na zaštitu okoliša. Kao posljedica djelovanja pojedinih čimbenika pojavljuju se opasne situacije poput nasukanja, sudara, požara, prevrnuća, kvarova glavnog stroja, oštećenja glavnog trupa broda, onečišćenja i druge situacije. Slijedom prepoznatoga, u ovome doktorskom radu istražuju se pojavne...
Utjecaj automatizacije na kapacitet sustava kontrole zračnog prometa
Utjecaj automatizacije na kapacitet sustava kontrole zračnog prometa
Zoran Jakšić
Neautomatizirani sustavi u kontroli zračnog prometa zahtijevaju veliko radno opterećenje kontrolora u smislu verbalne koordinacije, proračuna parametara leta, subjektivne procjene buduće pozicije zrakoplova, ručnog ispisivanja obrazaca o letu i drugoga. Svrha uvođenja automatiziranih sustava u kontrolu zračnog prometa jest povećanje kapaciteta sustava kontrole zračnog prometa smanjenjem radnog opterećenja kontrolora. Radom je obuhvaćena problematika utjecaja automatizacije na...

Pages