undergraduate thesis
Quality Analysis of the Traffic Signs on State Roads of Istria County

Branko Lukač (2016)
University of Zagreb
Faculty of Transport and Traffic Sciences
Division of Intelligent Transport Systems and Logistics
Department of Traffic Signalling
Metadata
TitleAnaliza kvalitete prometnih znakova na državnim cestama Istarske županije
AuthorBranko Lukač
Mentor(s)Anđelko Ščukanec (thesis advisor)
Abstract
Prometni znakovi su osnovna sredstva komunikacije između nadležnih za ceste i sudionika u prometu. Radi sigurnog i nesmetanog odvijanja prometa posebnu je pozornost potrebno posvetiti prijenosu informacija sudionicima u prometu. Prijenos informacija sudionicima u prometu putem prometnih znakova ovisi o kvaliteti prometnog znaka, izraženoj putem snage retrorefleksije. Zadovoljavajuća snaga retrorefleksije doprinosi pravovremenom uočavanju prometnog znaka te njegovom tumačenju i razumijevanju. Različite tvrtke proizvode retroreflektirajuće folije te ovisno o klasi izrađene folije garantiraju postojanost i zadovoljavanje minimalnih vrijednosti retrorefleksije kroz određeno razdoblje. Odabir klase retroreflektirajuće folije znakova na državnim cestama u Republici Hrvatskoj mora biiti u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama. Zadatak završnog rada je na temelju kontinuiranih ispitivanja retrorefleksije prometnih znakova, koje je provodio Zavod za prometnu signalizaciju Fakulteta prometnih znanosti, analizirati izmjerene vrijednosti retrorefleksije. Na temelju tih vrijednosti i tehničke ispravnosti znakova potrebno je utvrditi i komentirati stanje kvalitete ispitanih prometnih znakova na državnim cestama u Istarskoj županiji.
Keywordstraffic signs retroreflection traffic safety
Parallel title (English)Quality Analysis of the Traffic Signs on State Roads of Istria County
Committee MembersAnđelko Ščukanec (committee chairperson)
Darko Babić (committee member)
Luka Novačko (committee member)
Mario Šafran (committee member)
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Transport and Traffic Sciences
Lower level organizational unitsDivision of Intelligent Transport Systems and Logistics
Department of Traffic Signalling
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Traffic and Transport Technology
Road and Rail Transport
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeTraffic and Transport; specializations in: Road Traffic and Transport, Railway Traffic and Transport, Water Traffic and Transport, Air Traffic and Transport, Postal Traffic, Information and Communication Traffic, Urban Traffic and Transport
Study specializationRoad Traffic and Transport
Academic title abbreviationuniv. bacc. ing. traff.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-13
Parallel abstract (English)
Traffic signs are the basic means of communication between the road competents and traffic participants. For safe and smooth flow of traffic special attention should be paid to the transmission of information to participants in traffic. Transfer of information to the road users through traffic signs depends on the quality of the traffic sign, expressed through the power of retroreflection. Sufficient power of retroreflection contributes to forehand detect traffic sign and its interpretation and understanding. Different companies produce retroreflective film and depending on the grade made films guarantee stability and meet the minimum value of retroreflection over a given period. Selection grade of retroreflective film for traffic signs on state roads in the Republic of Croatia has to be in accordance with the Rules on traffic signs, signalling and equipment on the roads. The task of the dissertation is based on continuous testing retroreflection of traffic signs, conducted by the Institute for traffic signals Faculty of Traffic Engineering, analyze the measured values of retro-reflection. Based on these values and roadworthiness signs it is necessary to identify and comment on quality of surveyed traffic signs on state roads in Istria county.
Parallel keywords (Croatian)prometni znakovi retrorefleksija sigurnost prometa
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:119:984062
CommitterMojca Brenko-Puzak