Paginacija

Model procjene urbane mobilnosti zasnovan na zapisima o aktivnostima korisnika u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama
Model procjene urbane mobilnosti zasnovan na zapisima o aktivnostima korisnika u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama
Krešimir Vidović
Urbana mobilnost stanovnika uobičajeno se procjenjuje postupcima usredotočenim na specifične domene (promet, logistika, ekologija, društvo i dr.), uz korištenje domenski ograničenih skupova podataka, pokazatelja i indeksa vezanih za ciljane podskupove ukupne urbane populacije (korisnici javnog prijevoza, biciklisti, vozači i dr.). U radu je predložen novi pristup procjene urbane mobilnosti stanovnika temeljen na podacima o telekomunikacijskoj aktivnosti (glasovni poziv, tekstualna...
Model vrednovanja kriterija integracije željeznice u javni gradsko-prigradski promet
Model vrednovanja kriterija integracije željeznice u javni gradsko-prigradski promet
Saša Hirnig
Odluka o izgradnji tračničkih sustava proteklih desetljeća u mnogim gradovima bila je plod iracionalnog procesa odlučivanja, što je kasnije izazvalo brojne kritike izgrađenih sustava, pa i same orijentacije prema njihovoj intenzivnijoj uporabi zbog neispunjenih ciljeva izgradnje. U Republici Hrvatskoj također se planira intenzivnije uključivanje željeznice u javni gradsko-prigradski promet svih većih gradova te je nužno, kada je odluka već donesena, provjeriti i pokušati...
Model vrednovanja rezultata prognoza prijevozne  potražnje u cestovnom prometu
Model vrednovanja rezultata prognoza prijevozne potražnje u cestovnom prometu
Marijan Jakovljević
Prognoziranje prijevozne potražnje jedan je od osnovnih elemenata u procesu prometnoga planiranja. Ono je nužno kod odlučivanja u procesima izgradnje i rekonstrukcije prometne infrastrukture, kao i ispitivanja ekonomske i financijske isplativosti te održivosti infrastrukturnih projekata. Unatoč navedenim činjenicama o važnosti prognoza prijevozne potražnje, dosadašnja istraživanja pokazuju kako se pogreške u posljednjih 30 godina kreću u rasponu od 20% do 35%, s trendom...
Model za unaprjeđenje energetske učinkovitosti i prometne sigurnosti željezničkoga prijevoza primjenom naprednih pogonskih tehnologija i udaljenih uskopojasnih senzorskih mreža
Model za unaprjeđenje energetske učinkovitosti i prometne sigurnosti željezničkoga prijevoza primjenom naprednih pogonskih tehnologija i udaljenih uskopojasnih senzorskih mreža
Zdenko Kljaić
Prijedlog sustava za povećanje energetske učinkovitosti i sigurnosti željezničkoga prijevoza temelji se na postupcima usredotočenim na specifične domene pogonskih sustava i željezničke infrastrukture uz korištenje strukturiranih skupova podataka, pokazatelja i indeksa kao ulaznih podataka za upravljanje voznim misijama. U radu se predlaže novi model za upravljanje voznim misijama željezničkih vozila, optimiran na temelju podataka iz udaljenih senzorskih mreža. Pritom hibridni...
Modeliranje kapaciteta integrirane željezničke infrastrukture za prijevoz opasnih tvari
Modeliranje kapaciteta integrirane željezničke infrastrukture za prijevoz opasnih tvari
Božica Radoš
Na najvažnijim prometnim koridorima infrastrukturne mreže u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu RH) istražit će se prometna potražnja u segmentu prijevoza opasnih tvari, uvažavajući potrebu transfera opasnih tvari između različitih prometnih podsustava. Na bazi provedene analize ustanovit će se sigurnosni i tehničko-tehnološki kriteriji za modeliranje integriranja kapaciteta željezničke infrastrukture za prijevoz opasnih tvari u RH. Svaki element željezničke infrastrukture...
Modeliranje kriterija usluga od javnog značaja u organizaciji željezničkoga putničkog prijevoza
Modeliranje kriterija usluga od javnog značaja u organizaciji željezničkoga putničkog prijevoza
Renato Humić
Ugovor o uslugama javnoga željezničkog prijevoza putnika (PSO ugovor) definira se i sklapa između putničkog prijevoznika i nadležnog ministarstva. PSO ugovor predstavlja optimalni način organizacije prijevoza kao jedinstvenog i unificiranoga prometnog modela. Uz određene pravne i ekonomske čimbenike, za sklapanje PSO ugovora potrebno je izraditi metodologiju pomoću koje je moguće modelirati kriterije prijevoznih usluga od javnog značaja, kojima se može unaprijediti poslovanje...
Određivanje dostupnosti univerzalne usluge u poštanskom sustavu primjenom kriterija prometne povezanosti
Određivanje dostupnosti univerzalne usluge u poštanskom sustavu primjenom kriterija prometne povezanosti
Katarina Mostarac
Univerzalna usluga u poštanskom sustavu omogućuje svakomu stanovniku pojedine države pristup osnovnom skupu poštanskih usluga prema jednakim uvjetima uz određenu razinu kakvoće usluge. Većina zemalja Europske Unije propisuje određene obveze, odnosno kriterije koje davatelji univerzalne usluge moraju ispunjavati vezano uz gustoću elemenata poštanske mreže. Kriteriji se razlikuju od zemlje do zemlje te ne postoji općeprihvaćen način za određivanje gustoće poštanske mreže. U...
Optimiranje udjela zračnih prijevoznika u kapacitetima zračne luke
Optimiranje udjela zračnih prijevoznika u kapacitetima zračne luke
Igor Štimac
Zračni promet jedan je od kapitalno intenzivnih industrija u svjetskom gospodarstvu. Promatrano iz šire perspektive okarakteriziran je kao najbrža i najsigurnija grana prometa za prijevoz ljudi i robe koja značajno pridonosi razvoju globalne ekonomije, političkoj stabilnosti i povećanju društvenih vrijednosti. Poslovna strategija svih dionika u zračnom prometu značajno se promijenila od njegova početka do 2016. godine. S aspekta prijevoznika razvili su se novi oblici poslovnih...
Optimizacija procesa upravljanja zračnom lukom s ciljem smanjenja kašnjenja zrakoplova
Optimizacija procesa upravljanja zračnom lukom s ciljem smanjenja kašnjenja zrakoplova
Matija Bračić
Odvijanje je operacija zrakoplova na zračnoj luci uvjetovano fizičkim kapacitetom različitih infrastrukturnih i operativnih elementa, operativnim sustavom upravljanja te prometnom potražnjom. Kašnjenja koja su prisutna u zračnoj luci različitih su uzroka i karaktera te izravno utječu na odvijanje operacija zrakoplova. Problem je posebno izražen u regionalnim zračnim lukama sa sezonskim karakterom, neodgovarajućim sustavom upravljanja te ograničenim kapacitetom pojedinoga...
Prognostički model broja paketskih pošiljaka u funkciji unaprjeđenja učinkovitosti prijevoza
Prognostički model broja paketskih pošiljaka u funkciji unaprjeđenja učinkovitosti prijevoza
Ana-Mari Poljičak
Utvrđivanje čimbenika koji utječu na broj paketskih pošiljaka, izrada prognostičkih modela broja paketskih pošiljaka te definiranje metodologije za potreban kapacitet prijevoznih sredstava važni su za učinkovito planiranje prijevoznih kapaciteta budući da na tržištu poštanskih usluga svake godine dolazi do povećanja broja paketskih pošiljaka. U ovom doktorskom radu, kroz njegova poglavlja, definirane su odrednice modela utjecaja čimbenika na broj paketskih pošiljaka, odnosno...
Prognostički model cestovnih prometnih nesreća za urbana područja
Prognostički model cestovnih prometnih nesreća za urbana područja
Krunoslav Tepeš
Cestovne prometne nesreće, a posebice teži oblici (sa smrtnim posljedicama i težim ozljedama) na nacionalnom i međunarodnom planu predstavljaju ozbiljan socioekonomski i politički problem. Jedan od pristupa rješavanju toga problema jest razvoj pouzdanih prognostičkih modela CPN-a koji se temelje na atributima koji utječu na nesreće. Njihovom primjenom i kvantifikacijom ostvaruju se saznanja o čimbenicima sigurnosti i posljedicama različitih kategorija CPN-a. Pritom stručnjaci...
Prognostički model vremena putovanja u masovnom javnom gradskom prijevozu
Prognostički model vremena putovanja u masovnom javnom gradskom prijevozu
Dino Šojat
Kvaliteta usluge u javnom prijevozu putnika utječe na održivost gradske mobilnosti. U masovnom javnom gradskom prijevozu vrijeme putovanja jedan je od najznačajnijih indikatora pouzdanosti usluge kao kategorije kvalitete usluge. No za prijevoz tramvajem, trolejbusom i autobusom karakteristične su neravnomjerna prijevozna ponuda i potražnja, uzrokujući varijabilnost vremena putovanja i slabu pouzdanost usluge za putnike. Varijabilnost je posljedica unutarnjih faktora smetnji kao što je...

Paginacija