master's thesis
Analysis of Wholesale Logistic Systems

Saša Butina (2015)
University of Zagreb
Faculty of Transport and Traffic Sciences
Division of Intelligent Transport Systems and Logistics
Department of Transport Logistics
Metadata
TitleAnaliza logističkog sustava veleprodajne tvrtke
AuthorSaša Butina
Mentor(s)Kristijan Rogić (thesis advisor)
Abstract
Analizom logističkog sustava veleprodajne tvrtke obraditi će se veleprodajni operativni skladišni sustav, način analize i povećanja iskorištenja skladišnog kapaciteta, pregled karakteristika skladišne suprastrukture s obzirom na robu koja se na nju pohranjuje, karakteristike robe, načini organizacije uskladištenja robe s ciljem smanjenja vremena pohrane i prikupa te povećanja iskorištenja infrastrukturnog i suprastrukturnog prostora, optimiziranje nivoa zaliha prema potražnji i na kraju kvantitativne metode prognoze potražnje. Cilj istraživanja je konsolidacija veleprodajnog sustava kao cjeline gdje se detaljno analiziraju i uspostavljaju optimalna rješenja dostupnim logističkim alatima i metodama. Materija se obrađuje na teoretskoj i praktičnoj razini radi uspoređivanja i kvantificiranja rezultata alata i metoda kojima se obavlja logističko upravljanje. Postignuti rezultati pokazuju da se skladišni sustav sastoji od raznih skladišnih operacija koje imaju svoje funkcije i pripadajuće mjesto unutar sustava. Izvođenje operacija ima svoju svrhu i preduvjete koji moraju biti zadovoljeni da bi se kvalitetno odradile. Iskorištenje skladišnog kapaciteta za pohranu robe ovisi o elementima koji su vezani za način uskladištenja robe. Analizom optimizacija zaliha za veleprodajnu tvrtku najkvalitetnijom se pokazala P metoda s manjim periodom kao najtočnija metoda optimizacije zaliha. Kvantitativna prognoza potražnje koja ima daleko najtočniju prognozu potražnje je Holt Winter multiplikativna metoda jer se najbolje prilagođava prodajnim podacima uzetim iz prakse.
Keywordswholesale warehouse operations warehouse capacity warehouse suprastructure item characteristics locations zoning categorization inventory optimization demand forecasting
Parallel title (English)Analysis of Wholesale Logistic Systems
Committee MembersKristijan Rogić
Ratko Stanković
Ivona Bajor
Mario Šafran
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Transport and Traffic Sciences
Lower level organizational unitsDivision of Intelligent Transport Systems and Logistics
Department of Transport Logistics
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Traffic and Transport Technology
Intelligent Transport Systems and Logistics
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeIntelligent Transport Systems and Logistics
Academic title abbreviationmag. ing. traff.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-24
Parallel abstract (English)
Analysis of wholesale logistic system will process wholesale warehouse operations, ways of analyzing and maximization usability of warehouse storage capacity, overview of warehouse supractructure characteristics with respect to the goods being stored on in, characteristic of the goods, ways of organizing the storage of goods in order to reduce storage and collection time and increase utilization of the infrastructure and suprastructure space, optimizations of inventory levels towards the demand and quantitative methods of demand forecasting. The research objective is the consolidation of the wholesale system as a whole where available logistical tools and methods are analyzed in detail with goal of establishing the optimal solutions. The topic is processed on a theoretical and practical level in order to compare and quantify the results of the tools and methods used to perform the logistic management. The results show that the storage system consists of a variety of storage operations which have their respective functions and the position within the system. Performing of tis operations has its own purpose and requirements that must be met in order to be professionally done. Utilization of storage capacity for storage of goods depends on the elements that are related to the manner of storage of goods. By analyzing the optimization of inventory for the wholesale business data has shown that the highest quality methods is P method with smaller period because it has the most accurate inventory optimization. Quantitative forecast demand, which has by far the most accurate forecast of demand is Winter Holt multiplicative method because it adapts best to the sales data.
Parallel keywords (Croatian)veleprodaja skladišne operacije skladišni kapacitet skladišna suprastruktura značajke robe lokacije zone grupiranje kategoriziranje optimiziranje zaliha prognoza potražnje
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:119:608359
CommitterMojca Brenko-Puzak